Wyniki kontroli

Przeprowadzone kontrole planowe i doraźne ziemniaków

nformacja z przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych w zakresie jakości handlowej ziemniaków

1.    Kontrole planowe

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zgodnie z planem kontroli na II kwartał 2019 r. przeprowadził w okresie od 12 kwietnia 2019 r. do 06 czerwca 2019 r. kontrole w czterech podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego w zakresie jakości handlowej ziemniaków.
Kontrolą objęto ogółem 7 partii ziemniaków jadalnych o łącznej masie 44 675 kg.
W wyniku oceny jakości handlowej stwierdzono, że objęte kontrolą ziemniaki jadalne posiadały wymaganą średnicę bulw odpowiednio większą niż 35 mm. Ponadto nie stwierdzono aby kontrolowane ziemniaki były zazieleniałe, porażone zgnilizną, zanieczyszczone, uszkodzone lub innych odmian niż wskazane w oznakowaniu. Nie stwierdzono cech dyskwalifikujących ziemniaki, takich jak: nadmierne zawilgocenie powierzchni bulwy, zaparzenie, zapleśnienie, zmarznięcie, zanieczyszczenie środkami ochrony roślin. W opakowaniach (workach siatkowych) nie stwierdzono grudek ziemi, kamieni, łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków.
Nie stwierdzono bulw kiełkujących (warunki przechowywania – chłodnia). Po przekrojeniu ziemniaków z kontrolowanych 5 partii stwierdzono, że miąższ był prawidłowy: barwa, zapach odpowiednie; nie stwierdzono porażenia i oznak chorobowych, miąższ zwarty nie pękający.

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 7 partii ziemniaków jadalnych, o łącznej masie 44 675 kg zapakowanych w worki siatkowe po a’ 15 kg, stwierdzając nieprawidłowości
w oznakowaniu 2 partii ziemniaków jadalnych o łącznej masie 1980 kg, z uwagi na:

  • nie podanie danych identyfikujących firmy wprowadzającej ziemniaki do obrotu,
  • nie podanie oznaczenia partii produkcyjnej,
  • wysokość cyfr określających nominalną ilość towaru paczkowanego wynosiła mniej niż 6 mm dla towaru paczkowanego o masie netto powyżej 1000 g, tj.  2,8 mm w przypadku podanej masy netto „15 kg”.

Powyższe nieprawidłowości w zakresie znakowania ziemniaków świadczyły o niespełnieniu wymagań jakości handlowej wbrew art. 4 ust 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
W przypadku 5 partii ziemniaków o łącznej masie 42 695 kg nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu oznakowania.

Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że ww. ziemniaki jadalne były pochodzenia polskiego.
Nadmienia się, że w oznakowaniu jednej partii ziemniaków wczesnych o masie 16 005 kg umieszczono kraj pochodzenia (tj.: Polska) oraz flagę Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (obowiązującym od 26 maja 2019 r.). Nie wniesiono zastrzeżeń do powyższych informacji.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie wydał 1 decyzję na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wymierzających karę pieniężną - niewłaściwa jakość handlowa,
tj.:   w wysokości 1 200 zł, z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego oznakowania wprowadzanych do obrotu dwóch partii ziemniaków prze jeden podmiot gospodarczy. Poza tym do kontrolowanego podmiotu skierowano zalecenia pokontrolne dotyczące dokonania poprawy oznakowania wprowadzanych do obrotu ziemniaków.

Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie za 2018 rok

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadzając kontrole na ma celu wyeliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości handlowej, w tym przeciwdziałanie ich wprowadzaniu do obrotu, tak aby konsument otrzymał produkt zgodny z jego oczekiwaniami, deklaracją producenta i obowiązującymi przepisami prawnymi.
W 2018 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Krakowie przeprowadził ogółem 1813 kontroli, w tym:
- 190 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie (planowe i doraźne) w następujących tematach: jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych, przetworów owocowo-warzywnych, tłuszczów do smarowania, makaronów, napojów bezalkoholowych, nawozów, napojów spirytusowych, przetworów mlecznych i tłuszczów mlecznych, herbatek owocowych, piwa, wyrobów winiarskich wyrobów cukierniczych, pieczywa, wyrobów garmażeryjnych, oliwy z oliwek i olejów roślinnych, chrzanu, octu, majonezów i sosów majonezowych, koncentratów spożywczych deserów, przypraw ziołowych, soków i nektarów, jaj, miodu, świeżych owoców i warzyw, ryb i przetworów rybnych,
- 13 kontroli producentów ekologicznych oraz przetwórni ekologicznych w ramach sprawowanego nadzoru nad jednostkami certyfikującymi (w ramach kontroli planowych),
- 200 kontroli prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP (w ramach kontroli planowych),
- 20 kontroli mięsa pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12 miesiąca życia(w ramach kontroli planowych),
- 31 kontrole zakładów ubojowych w zakresie prawidłowości przekazywania danych rynkowych dotyczących wołowiny do Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (w ramach kontroli planowych),
-  1156 kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z krajów trzecich oraz kontrole świeżych owoców i warzyw przywożonych z krajów trzecichi wywożonych do krajów trzecich,
- 89 kontroli na wniosek przedsiębiorców dotyczących: kontroli zgodności procesu produkcji produktów ChNP, ChOG, GTS ze specyfikacją (obwarzanek krakowski, kiełbasa lisiecka, oscypek, redykołka, bryndza podhalańska, jagnięcina podhalańska, chleb prądnicki, jabłka łąckie), oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych z Polski, opiniowanie techniczno-technologiczne wyrobów (rozlew wina) , kontroli procesu usuwania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina,
- 108 kontroli wycofywania z rynku świeżych owoców i warzyw w związku  z rosyjskim embargiem,
-  6 kontroli ex-post, tj. kontroli, których celem jest ustalenie, czy transakcje stanowiące część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolny Gwarancji, rzeczywiście zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo. Działania kontrolne skierowane są na wykrycie nieprawidłowości lub potwierdzenie prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych z UE. Kontrole przeprowadzane były w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej: Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku, Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, Program "Owoce  i warzywa w szkole".

Kontrole w zakresie jakości handlowej ziemniaków

Informacja z przeprowadzonych kontroli doraźnych w zakresie jakości handlowej ziemniaków


Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przeprowadził w dniach 30-31 maja 2019 r. kontrole doraźne w zakresie jakości handlowej ziemniaków w dwóch jednostkach zlokalizowanych na terenie  Kompleksu Handlowego Rybitwy, ul. Półłanki 33a, 30-740 Kraków.
Kontroli poddano łącznie 3 partie ziemniaków jadalnych o łącznej masie 11600 kg, pochodzących z Maroka, Włoch i Holandii. W wyniku oceny jakości handlowej ww. 3 partii ziemniaków stwierdzono, że objęte kontrolą ziemniaki posiadały wymaganą średnicę bulw większą niż 35 mm. Ponadto nie stwierdzono aby ww. ziemniaki były zazieleniałe, porażone zgnilizną, zanieczyszczone, uszkodzone lub innych odmian niż wskazane w oznakowaniu. Nie stwierdzono cech dyskwalifikujących ziemniaki takich jak: nadmierne zawilgocenie powierzchni bulwy, zaparzenie, zapleśnienie, zmarznięcie, zanieczyszczenie środkami ochrony roślin. Nie stwierdzono grudek ziemi, kamieni, łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków. Nie stwierdzono bulw kiełkujących. Ponadto podczas oględzin ww. ziemniaków deklarowanych jako „młode” stwierdzono, że były one o skórce łuszczącej się.
Na podstawie weryfikacji dokumentów towarzyszących (m.in. faktur, certyfikatu pochodzenia) oraz oznakowania umieszczonego na workach ziemniaków nie stwierdzono różnic dotyczących deklaracji kraju pochodzenia ziemniaków – deklaracja w oznakowaniu na opakowaniach oraz w dokumentacji była tożsama.
Podczas powyższych kontroli nie stwierdzono posiadania na stanie magazynowym ziemniaków oznakowanych jako polskie lub rumuńskie. Nie stwierdzono również ziemniaków bez oznakowania. Stwierdzono ponadto, że na terenie ww. kompleksu znajdowały się 2 pojazdy z rumuńskimi numerami rejestracyjnymi – ciągniki siodłowe z naczepą TIR, z których prowadzona była sprzedaż młodych ziemniaków (ziemniaki z łuszczącą się skórką) bez oznakowania. Oferowane ziemniaki bez oznakowania zapakowane były w worki w kolorze białym, zamknięte przy pomocy drutu. Ziemniaki te sprzedawane były nieznanym odbiorcom krajowym i  następnie przeładowywane były do samochodów dostawczych.
W związku z tym Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zgodnie z właściwością rzeczową przekazał informację Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie oraz Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie  o dokonywaniu sprzedaży młodych ziemniaków bez oznakowania przez osoby fizyczne z Rumunii.

Wyniki kontroli za IV kwartał 2018 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w IV kwartale 2018 r. przeprowadziła na terenie województwa małopolskiego kontrole u 31 producentów i pobrała próbki środków spożywczych do oceny laboratoryjnej oraz znakowania z 53 partii posiadanych na stanie magazynowym wyrobów gotowych. Inspekcja swoją kontrolą objęła następujące grupy środków spożywczych:
•    Oleje roślinne i oliwy z oliwek  – 4 producentów, pobrano 7 próbek,
•    Przyprawy ziołowe – 5 producentów, pobrano 8 próbek,
•    Soki – 5 producentów, pobrano 36 próbek,
•    Przetwory mięsne – 14 producentów, pobrano 28 próbek,
•    Wyroby winiarskie  – 3 producentów, pobrano 9 próbek.

Ponadto skontrolowano prawidłowość znakowania koncentratów spożywczych oraz majonezu, chrzanu i octu – 6 producentów, pobrano 11 próbek. Tylko podczas kontroli wyrobów winiarskich nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. We wszystkich innych wyrobach ujawniono nieprawidłowości w zakresie znakowania oraz właściwości fizykochemicznych.
Najczęstsze nieprawidłowości w znakowaniu dotyczyły: nieumieszczenia informacji o warunkach przechowywania bezpośrednio po dacie przydatności do spożycia, poprzedzanie wykazu składników wyrazem „skład” zamiast „składniki”, nie umieszczanie procentowej zawartości składnika występującego w nazwie wyrobu, przedstawianie alergenów w sposób nieodróżniający się od pozostałych składników, nieprawidłowe określenia lub podawanie niepełnych informacji w tabelach o wartościach odżywczych czy też błędne określanie terminu przydatności do spożycia. Występowały również przypadki podawania na etykietach niepełnych nazw producenta, a także podawanie informacji obowiązkowych z użyciem czcionki o nieodpowiedniej wysokości.

Wyniki kontroli za II kwartał 2018

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w II kwartale 2018 r. przeprowadziła na terenie województwa małopolskiego kontrole u 30 producentów i pobrała próbki środków spożywczych do oceny laboratoryjnej oraz znakowania z 85 partii posiadanych na stanie magazynowym wyrobów gotowych. Inspekcja swoją kontrolą objęła następujące grupy środków spożywczych:

  • Napoje spirytusowe – 2 producentów, pobrano 6 próbek,
  • Przetwory rybne – 4 producentów, pobrano 10 próbek,
  • Przetwory mleczne i tłuszcze mleczne – 10 producentów, pobrano 36 próbek,
  • Makaron – 4 producentów, pobrano 13 próbek,
  • Jaja – 4 producentów, pobrano 8 próbek.

 Ponadto skontrolowano prawidłowość znakowania wyrobów ciastkarskich, napojów bezalkoholowych i herbatek owocowych – 6 producentów, pobrano 12 próbek.

 Tylko podczas kontroli napojów spirytusowych i herbatek owocowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. We wszystkich innych wyrobach ujawniono nieprawidłowości w zakresie znakowania oraz właściwości fizykochemicznych.

Najczęstsze nieprawidłowości w znakowaniu dotyczyły: nieumieszczenia informacji o warunkach przechowywania bezpośrednio po dacie przydatności do spożycia, poprzedzanie wykazu składników wyrazem „skład” zamiast „składniki”, nie umieszczanie procentowej zawartości składnika występującego w nazwie wyrobu, przedstawianie alergenów w sposób nieodróżniający się od pozostałych składników, nieprawidłowe określenia lub podawanie niepełnych informacji w tabelach o wartościach odżywczych czy też błędne określanie terminu przydatności do spożycia. Występowały również przypadki podawania na etykietach niepełnych nazw producenta, a także podawanie informacji obowiązkowych z użyciem czcionki o nieodpowiedniej wysokości.